Οδηγός περιβαλλοντικής σήμανσης

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα σημάτων και περιβαλλοντικών συμβόλων και, ως καταναλωτές, μερικές φορές δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτές τις πληροφορίες που αναγράφονται στους περιέκτες των προϊόντων και στα φύλλα δεδομένων.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παράσχει αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια που θα χρησιμεύσουν ως οδηγός σας για να κατανοήσετε την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία εμφανίζεται στην αγορά με τη μορφή σφραγίδων και πιστοποιητικών. Παρακάτω, παραθέτουμε έναν συγκριτικό πίνακα με τους διάφορους τύπους σημάτων και τις κύριες διαφορές τους:

55284esel__aaff_tabla_cert_ambientales
 • ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ I: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

  sellos_tipo_i

  Αυτός ο τύπος σήματος δείχνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με ορισμένες προκαθορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από αναγνωρισμένους φορείς και είναι διαθέσιμες στο κοινό.

  Κύρια χαρακτηριστικά:

  - Διέπονται από το πρότυπο ISO 14024

  - Μετρούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας: σχεδιασμό, κατασκευή, διανομή, χρήση και τελική διάθεση.

  - Επαληθεύονται και πιστοποιούνται από εξωτερικούς φορείς.

  - Απαιτούν συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

  - Πιστοποιούν μόνο τα «καλύτερα της κατηγορίας». Το 10% των προϊόντων που είναι τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

  - Υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας

 • ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ II: ΑΥΤΟΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

  tipo_ii_reciclaje

  Πρόκειται για σήματα που δημιουργούνται από τους κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές καθορίζουν τα δικά τους περιβαλλοντικά κριτήρια, η συμμόρφωση με τα οποία δεικνύεται με τη μορφή συμβόλων ή γραφημάτων.

  Κύρια χαρακτηριστικά:

  - Μετρούν οποιονδήποτε τύπο περιβαλλοντικών δεδομένων που ο κατασκευαστής θέλει να δείξει.

  - Δεν θεσπίζουν ελάχιστα κριτήρια προς συμμόρφωση.

  - Επαληθεύονται και πιστοποιούνται από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

  - Κυμαινόμενο επίπεδο αξιοπιστίας.

  - Πολλά οικολογικά σήματα είναι απλώς διαφημιστικές δηλώσεις που στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης

 • ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ IIΙ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  image

  Οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις παρέχουν ποσοτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις ενός προϊόντος στο περιβάλλον, μέσω ανάλυσης του συνολικού κύκλου ζωής του.

  Κύρια χαρακτηριστικά:

  - Διέπονται από το πρότυπο ISO 14025

  - Αναλύουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος (LCA), από τη στιγμή που εξάγονται οι πρώτες ύλες μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

  - Βασίζονται σε κανόνες κατηγορίας προϊόντων που ονομάζονται PCR, οι οποίες εξυπηρετούν ως τεχνικό πρότυπο.

  - Δεν θεσπίζουν ελάχιστα κριτήρια προς συμμόρφωση.

  - Επαληθεύονται και πιστοποιούνται από εξωτερικούς φορείς.

  - Τα πιστοποιητικά μπορούν να καταχωρηθούν σε επίσημους φορείς όπως ο Envírondec ή ο IBU (Institut Bauen und Umwelt E.V).

  - Υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας

  – Τα συστήματα πιστοποίησης της βιωσιμότητας των κτιρίων (LEED, BREEAM, WELL κ.λπ.) αξιολογούν την παρουσία προϊόντων που έχουν επαληθευθεί με EPD.

 • ΥΠΟ-ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣI: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

  semi_tipo_1

  Σήματα που δείχνουν ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με ορισμένες προκαθορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από ιδιωτικούς φορείς και ΜΚΟ.

  Κύρια χαρακτηριστικά:

  - Δεν διέπονται από κανέναν κανονισμό.

  - Δεν αναλύουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής, μόνο μια συγκεκριμένη φάση. Εστιάζουν αποκλειστικά σε ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος.

  - Επαληθεύονται και πιστοποιούνται από εξωτερικούς φορείς.

  - Απαιτούν συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

  -Στόχος τους είναι η συμπερίληψη μεγάλου αριθμού προϊόντων, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική βελτίωση σε επίπεδο τομέα.

  - Υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA